Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι ο καθορισμός των βασικών μακροχρόνιων σκοπών και στόχων μιας επιχείρησης και η υιοθέτηση μιας σειράς ενεργειών για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων και εργαλείων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Τα οφέλη από την δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου είναι πολλά (π.χ. εξέταση εναλλακτικών σεναρίων δράσης, δημιουργία εργαλείων διαχείρισης κρίσεων, οικονομικός προγραμματισμός επενδύσεων) αλλά το κυριότερο αφορά ότι καταλήγει στην απόκτηση ενός μακροπρόθεσμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης έναντι άλλων επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό.

Η στρατηγική θέτει κατευθύνσεις, καθοδηγεί αποφάσεις και συντονίζει δραστηριότητες, αποτελώντας εργαλείο αποτελεσματικής διοίκησης των επιχειρήσεων.