Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4399/2016

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.) αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια.

Χαρακτήρας Ν4399/2016

Περιεχόμενο Επενδυτικού Σχεδίου – Αρχική Επένδυση

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000
 • Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.): 50.000€

Συμμετοχή φορέα στο κόστος

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Είδη Ενισχύσεων

 1. Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 2. Επιχορήγηση:
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: leasing
 4. Επιδότηση μισθολογικού κόστους

Για να δικαιούνται οι υπαγόμενες επιχειρήσεις να λάβουν τις ενισχύσεις της επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρέπει να έχουν εμφανίσει κέρδη σε μία κατ’ ελάχιστον διαχειριστική χρήση από τις τελευταίες επτά (7), πριν από τη διαχειριστική χρήση της αίτησης υπαγωγής.

Δαπάνες

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος.

 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (έως 45% του προϋπολογισμου, έως 60% για ξενοδοχεία, 70% για ξενοδοχεια που εχουν διακόψει οριστικά την λειτουργία τους για ανακαινιση, 80% για διατηρητέα)
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή δραστηριότητας έως 7 ετών),
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
 • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,

Καθεστώτα ενίσχυσης

 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα
 3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
 4. Επιχειρηματικότητα πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων
 5. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 6. Συνέργειες και Δικτυώσεις
 7. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 8. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια – Αλυσίδες αξίας
 9. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους