Αναπτυξιακός Νόμος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.4887/2022

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Δικαιούχοι & εξαιρούμενοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή
έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
α. Εμπορική εταιρεία,
β. Συνεταιρισμός,
γ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
δ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
-δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
-δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
-δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22,
ε. ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.».

Από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα εξαιρούνται:

α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις,

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • Για μεγάλες επιχειρήσεις: ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις : πεντακόσιες  χιλιάδες (500.000) ευρώ
 • Για μικρές επιχειρήσεις: διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις: εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

Δαπάνες

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος.

 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (έως 45% του προϋπολογισμου, έως 60% για ξενοδοχεία, 70% για ξενοδοχεία που εχουν διακόψει οριστικά την λειτουργία τους για ανακαίνιση, 80% για διατηρητέα)
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για Συστήματα Ποιότητας και άλλες δαπάνες

Καθεστώτα ενίσχυσης

 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 • Νέο Επιχειρείν,
 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Μεγάλες επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο

Είδη Ενισχύσεων

 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 • Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

  – Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνουαφορά μόνο το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν» και συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

1. Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

2. Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Εάν υπάρχει σύμβαση δανείου,  το επιτόκιο να μην είναι επιδοτούμενο

Ποσοστά Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτώνται  από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης, το καθεστώς ενίσχυσης και την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται και κυμαίνονται:

 • Για Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις από 35% έως 70% (Κρήτη: στις περισσότερες περιπτώσεις 48%, ενώ υπό προϋποθέσεις έως 60%)
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις από 25% έως 60% (Κρήτη: στις περισσότερες περιπτώσεις 40%, ενώ υπό προϋποθέσεις ανέρχεται στο 50%)
 • Για Μεγάλες Επιχειρήσεις από 15% έως 50%

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

 • Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, με εξαίρεση όσα από τα καθεστώτα του ορίζουν είτε μεγαλύτερο, είτε μικρότερο ποσό, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ. και της παρ. 5 του άρθρου 30.
 • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης του φορέα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου του.