Γενική Επιχειρηματικότητα

Γενική Επιχειρηματικότητα

Περιγραφή /Στόχος

Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (έως 45% του προϋπολογισμου, έως 60% για ξενοδοχεία, 70% για ξενοδοχεια που εχουν διακόψει οριστικά την λειτουργία τους για ανακαινιση, 80% για διατηρητέα)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Μεταφορικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων
 • Αγορές παγίων μονάδας που έχει παύση την λειτουργία της
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή δραστηριότητας έως 7 ετών),
 • Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)

Είδη ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση δημοσίου (υπό προϋποθέσεις)
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους

Αξιολόγηση: Συγκριτική αξιολόγηση