Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Περιγραφή /Στόχος

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
  • ΚΤΙΡΙΑΚΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (έως 45% του προϋπολογισμου, έως 60% για ξενοδοχεία, 70% για ξενοδοχεια που εχουν διακόψει οριστικά την λειτουργία τους για ανακαινιση, 80% για διατηρητέα)
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  • Μεταφορικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων
  • Αγορές παγίων μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
  • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

Είδη ενίσχυσης

  • Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης
  • Παγιοποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη
  • Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ

Αξιολόγηση

Άμεση αξιολόγηση