Επιχειρηματικότητα πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικότητα πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Περιγραφή /Στόχος

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (έως 45% του προϋπολογισμου, έως 60% για ξενοδοχεία, 70% για ξενοδοχεια που εχουν διακόψει οριστικά την λειτουργία τους για ανακαινιση, 80% για διατηρητέα)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Μεταφορικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων
 • Αγορές παγίων μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
 • επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 • το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή δραστηριότητας έως 7 ετών),
 • Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις)

Είδη ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους

Αξιολόγηση

Συγκριτική αξιολόγηση