Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

Περιγραφή /Στόχος

Παρέχεται ένα πλήρες πλαίσιο κινήτρων αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (έως 45% του προϋπολογισμού, έως 60% για ξενοδοχεία, 70% για ξενοδοχεία που έχουν διακόψει οριστικά την λειτουργία τους για ανακαίνιση, 80% για διατηρητέα)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Μεταφορικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων
 • Αγορές παγίων μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Αμοιβές συμβούλων
 • Δαπάνες εκκίνησης

Είδη ενίσχυσης

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

Αξιολόγηση

Συγκριτική αξιολόγηση