Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια – Αλυσίδες αξίας

Ολοκληρωμένα Χωρικά & Κλαδικά Σχέδια – Αλυσίδες αξίας

Περιγραφή /Στόχος

Στόχους αποτελούν η αύξηση, η προστασία της απασχόλησης, καθώς και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και clusters που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον 8 φορέων.

Είδη ενίσχυσης

  • Φορολογική απαλλαγή
  • Επιχορήγηση (με την εξαίρεση των μεγάλων επιχειρήσεων)
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
  • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Αξιολόγηση :

Θα προσδιοριστούν στην απόφαση προκήρυξης