Συνέργειες και Δικτυώσεις

Συνέργειες και Δικτυώσεις

Περιγραφή /Στόχος

Στόχος είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα clusters, και η διασπορά της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,
 • ΚΤΙΡΙΑΚΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (έως 45% του προϋπολογισμού, έως 60% για ξενοδοχεία, 70% για ξενοδοχεία που έχουν διακόψει οριστικά την λειτουργία τους για ανακαίνιση, 80% για διατηρητέα)
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • Μεταφορικά μέσα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων
 • Αγορές παγίων μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή δραστηριότητας έως 7 ετών),

Είδη ενίσχυσης

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Αξιολόγηση :

Συγκριτική αξιολόγηση