Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 04.07.2016 και ώρα 17:00. (κλειστό)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31.12.2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα, – εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Μεταφορικά μέσα
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή /και νέου προσωπικού)
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου
  • Μελέτες/έρευνες αγοράς
  • Προβολή – προώθηση

Νέα για την δράση: www.antagonistikotita.gr