Έρευνα Αγοράς

Έρευνα Αγοράς

Προκειμένου να ληφθούν επενδυτικές – επιχειρηματικές αποφάσεις για την δημιουργία  ή επέκταση μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπάρχει διαχρονικά η ανάγκη διερεύνησης του επιχειρηματικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

Η διερεύνηση αυτή έχει ως ακρογωνιαίο λίθο την τυπική ή άτυπη έρευνα αγοράς. Όσο δε μεγαλύτερη είναι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου (σε όρους χρήματος ή φήμης ή νομιμότητας), τόσο επιτακτικότερη είναι η εφαρμογή δομημένης έρευνας αγοράς για την απήχηση ή αποδοχή υπαρχόντων ή μελλοντικών προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχειρηματικής οντότητας ή ενός οργανισμού.

Η έρευνα αγοράς υλοποιείται μέσα από την οργάνωση δέσμης δράσεων που περιλαμβάνουν:

 1. διαγνωση ερευνούμενου υποκειμένου
 2. ορισμός ερευνούμενου πληθυσμού
 3. επιλογή δειγματοληπτικής μεθόδου
 4. επιλογή δειγματος
 5. δημιουργία ερωτηματολογίου / ερωτηματολογίων
 6. εκπαίδευση συνεντευξιαστών στην διεξαγωγή έρευνας με το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο
 7. Pilot-data
 8. επανασχεδιασμός ερωτηματολογίου και έρευνας εαν αυτό προκύψει ως συνέπεια από την πιλοτική έρευνα
 9. διεξαγωγή έρευνας in field έρευνα με έμπειρους συνεντευξιαστές (interviewers) – έλεγχος διεξαγωγής
 10. επεξεργασία μέσω στατιστικού software SPSS
 11. ερμηνεία αποτελεσμάτων